Privacyverklaring

Vereniging tot beheer van het vergaderlokaal en de gelden van de Vergadering van Gelovigen te Delft, in het vervolg van deze privacyverklaring genoemd “Lokaalcommissie Delft”, gevestigd aan Rietveld 118, 2611 LN DELFT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lokaalcommissie Delft
Bezoekadres: Rietveld 118, 2611 LN  DELFT
Website: https://www.vergadering-delft.nl
Telefoonnummer: +31 (0)15 256 4342

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Lokaalcommissie Delft vindt het verantwoord omgaan met privacy gevoelige informatie oftewel persoonsgegevens, van groot belang. Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden. De verzamelde persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Hierbij houden we ons aan eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en dit eisen wij ook van derde partijen waar wij mee samenwerken. In beginsel worden persoonsgegevens alleen verzameld en verwerkt als u daar toestemming voor gegeven heeft, dit zijn gegevens die u ons met een bepaald doel heeft verstrekt. Alleen de gegevens die voor het bereiken van dit doel noodzakelijk zijn worden verzameld en verwerkt en deze persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is om het doel te bereiken. 

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken zijn:

 • Het kunnen afhandelen en beantwoorden van informatieverzoeken;
 • Ledenadministratie;
 • Het bieden van diensten aan leden, zoals contactlijsten en nieuwsbrieven;
 • Het doen van financiële transacties.

Gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 

Afhandelen informatieverzoeken

 • NAW gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bij informatieverzoeken kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u aan ons wilt verstrekken. 

Ledenadministratie

De Lokaalcommissie is een vereniging en heeft leden en bestuursleden. Er is administratie nodig van de leden, bijvoorbeeld om leden te kunnen uitnodigen voor een ledenvergadering, om de voor de vergadering relevante stukken te kunnen delen en om te bepalen of de stemming geldig is. Van leden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW gegevens

Van bestuursleden wordt verder de volgende informatie verwerkt in verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Diensten voor leden

Om diensten voor leden te kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld contactlijsten en nieuwsbrieven, worden persoonsgegevens verwerkt. Het is voor leden vrijwillig om persoonsgegevens voor dit doel te verstrekken. Informatie die met dit doel verstrekt is, is in principe beschikbaar voor alle leden. Persoonsgegevens die voor dit doel verzameld kunnen worden zijn:

 • NAW gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht

Financiële transacties

Als u een gift overmaakt naar de bankrekening van de Lokaalcommissie; of als u geld ontvangt van de Lokaalcommissie, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens worden in principe in de online-bankomgeving van ING verwerkt. In de reguliere financiële administratie worden bovenstaande gegevens niet verwerkt. Wel zijn wij verplicht deze informatie tot 5 jaar terug met de belastingdienst te delen als deze ons daar toe verzoekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dit is hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens verstrekt zijn. 

Afhandelen informatieverzoek

Voor het afhandelen van informatieverzoeken bewaren we de persoonsgegevens in principe maximaal 3 maanden. Als het voor de afhandeling van uw verzoek noodzakelijk is en u daar toestemming voor gegeven heeft; kunnen we daar van afwijken.

Ledenadministratie

Persoonsgegevens voor de ledenadministratie bewaren we zolang het lidmaatschap duurt. Persoonsgegevens van bestuursleden bewaren we zolang de bestuursperiode van het bestuurslid duurt.

Diensten voor leden

Persoonsgegevens die verstrekt zijn voor de dienstverlening naar leden toe blijven bewaard zolang het lidmaatschap duurt, of totdat het lid een verwijderverzoek voor de persoonsgegevens indient.

Financiële transacties

Persoonsgegevens die ten behoeve van financiële transacties verstrekt worden; blijven 9 jaar bewaard. Dit is de termijn die onze bank hiervoor hanteert. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Lokaalcommissie Delft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 – gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lokaalcommissie@vergadering-delft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Geautomatiseerde besluitvorming

Lokaalcommissie Delft neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lokaalcommissie Delft) tussen zit. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van sessie-cookies.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lokaalcommissie Delft en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lokaalcommissie@vergadering-delft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lokaalcommissie Delft wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lokaalcommissie Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail adres: lokaalcommissie@vergadering-delft.nl

Wie mogen de persoonsgegevens bewerken en raadplegen

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt en geraadpleegd door bestuursleden van Lokaalcommissie Delft en door de Functionaris Gegevensbescherming. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

 • persoonsgegevens waarvoor u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven om deze te delen met de leden van de Lokaalcommissie Delft; deze gegevens kunnen door alle leden van de Lokaalcommissie Delft ingezien worden.
 • persoonsgegevens waarvoor het nodig is om deze met leden te delen om het doel te bereiken waarvoor deze verstrekt zijn; deze gegevens worden met één of meerdere leden gedeeld indien u daar toestemming voor heeft gegeven.